Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Garantievoorwaarden
Deze garantievoorwaarden, versie 6-2023 geldend vanaf 01-06-2023, vervangen eventueel voorgaande versies en hebben voorrang op eventuele garantie bepalingen uit de algemene voorwaarden.  


Garantie voorwaarden

1.1. Carbolt B.V. garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.


1.2. Indien gedurende de garantieperiode het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken aan materiaal, zal CARBOLT B.V. of een CARBOLT

B.V. dealer in het garantiegebied, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen, het product of de gebrekkige onderdelen repareren of vervangen

onder de hieronder vermelde voorwaarden. CARBOLT B.V. en dealers kunnen defecte producten of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of

onderdelen. Alle te vervangen onderdelen en producten worden eigendom van CARBOLT B.V.


1.3. Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en na overhandigen van de originele factuur (met vermelding van aankoopdatum, productnaam en dealer) samen met het defecte product. CARBOLT B.V. en de CARBOLT B.V.  dealers mogen garantieservice weigeren als deze documenten niet worden voorgelegd of

onvolledig zijn.


1.4. Op los verkochte onderdelen, welke niet door CARBOLT B.V. ingebouwd zijn of niet volgens inbouwinstructies zijn ingebouwd, wordt geen garantie verleend.


1.5. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende CARBOLT B.V. product.


1.6. Deze garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw voertuig naar en van CARBOLT B.V. of uw CARBOLT B.V. dealer.


Artikel 2 Garantieperiode

2.1. Er kan enkel aanspraak worden gemaakt op garantie, als het originele aankoopbewijs is te overleggen. De garantieperiode begint op de dag van aankoop.


2.2. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals kabels en veren, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.


2.3. Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 5 jaar.


Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het CARBOLT B.V. product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

b. Het CARBOLT B.V. product is niet conform het serviceboekje onderhouden;

c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het product of zijn onjuist gemonteerd;

e. Indien de certificaat sleutelcode pagina uit de gebruikershandleiding, waaruit blijkt dat het systeem vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend en geretourneerd is aan CARBOLT B.V.;


3.2.  Uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van CARBOLT B.V.-NL BV voor schade aan (onderdelen van) het product als gevolg van:

a. Foutieve afstelling/spanning van kabels en sloten;

b. Foutieve of onvoldoende smering van draaiende delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.

c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.


Artikel 4 Garantie onderdelen

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door CARBOLT B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van leverancier worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.

4.2. Kosten van transport van het CARBOLT B.V. product en/of het volledige voertuig van en naar CARBOLT B.V. komen voor rekening van de eigenaar.

4.3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt CARBOLT B.V. voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.


Artikel 5 Garantie werkzaamheden.

5.1. Claims kunnen pas worden uitgevoerd ná uitdrukkelijke goedkeuring van CARBOLT B.V.


5.2. De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd bij de dealer bij wie het product is gekocht, indien dit rechtstreeks bij Carbolt B.V. is geweest, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd op de huidige locatie van Carbolt B.V. (op moment van publiceren is dit Varsseveld)


5.3. Eventuele voorrijkosten zullen altijd voor rekening eigenaar zijn, ongeacht het feit of  de garantie claim wel of niet wordt toegekend.


Artikel 6 Indienen van claim

6.1. Claims onder deze garantie dienen - onder aanbieding van het product of het betreffende onderdeel ter inspectie via de CARBOLT B.V. dealer bij wie het product is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het volledig ingevulde sleutelcertificaat  aan de dealer te worden overhandigd.

6.2. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal CARBOLT B.V. verwijzen naar de dichtstbijzijnde CARBOLT B.V. dealer.


Artikel 7 Garantie gebied

7.1 Het garantie gebied is beperkt tot Nederland.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Een door CARBOLT B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat CARBOLT B.V. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.

De aansprakelijkheid van CARBOLT B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van CARBOLT B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.


Artikel 9 Uitsluitingen en beperkingen

9.1. Behalve zoals hierboven vermeld, geeft CARBOLT B.V. geen garanties (noch expliciete, noch impliciete, noch wettelijke, noch enige andere) met betrekking tot de kwaliteit, de prestaties, de accuraatheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of enig andere hoedanigheid van het product of er deel van uitmaakt. Indien deze uitsluiting niet of niet volledig is toegestaan door de geldende wetgeving, geldt de uitsluiting of beperking van de garantie van CARBOLT B.V. slechts tot de

maximale door de geldende wetgeving toegestane mate.


Elke garantie die niet volledig kan worden uitgesloten wordt (in zoverre dit is toegestaan door de geldende wetgeving) beperkt tot de duur van deze Garantie. Deze Garantie verplicht CARBOLT B.V. uitsluitend tot reparatie of vervanging van de producten die onder de voorwaarden van deze Garantie vallen. CARBOLT B.V. is niet verantwoordelijk voor verlies of schade met betrekking tot producten, service, deze Garantie of andere, met inbegrip van – economische of tastbare verliezen – de prijs die voor het product werd betaald – winst- of inkomensderving, verlies van gegevens, gebruiksgenot van het product of andere hiermee samenhangende producten – onrechtstreekse, secundaire

of gevolgschade of -verlies.


Dit geldt ongeacht het feit of deze schade of dit verlies verband houdt met gebrekkig of niet functioneren van het product of ermee samenhangende producten

door defecten of doordat het product niet beschikbaar is terwijl het bij CARBOLT B.V. of een CARBOLT B.V. dealer is, wat leidt tot uitvaltijd, verlies van gebruikstijd of een onderbreking van de werkzaamheden.


Indien de geldende wetgeving dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit CARBOLT B.V. zijn aansprakelijkheid uit of beperkt

ze tot slechts de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. CARBOLT B.V.’s aansprakelijkheid volgens deze garantie zal in geen geval verder gaan dan de prijs die voor het product werd betaald, maar als de geldende wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat, zijn de hogere beperkingen van toepassing.

Contact met Carbolt

Wij helpen u graag verder, neem contact met ons op of laat ons u terugbellen!

Neem contact op
Bel mij terug